XV Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne

Warszawa, 30 listopada - 1 grudnia 2017 r.


Miejsce obrad

POLSKA AKADEMIA NAUK Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
Warszawa, ul. Ksiecia Trojdena 4

Osobom korzystającym z komunikacji miejskiej polecamy portal Jakdojade.pl.

Jakdojade.pl to nowoczesna wyszukiwarka połączeń komunikacji miejskiej,
dzięki której szybko i wygodnie zaplanujesz podróż po mieście.


Szanowni Państwo,

Tegoroczne

XV Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne
Warszawa, 30 listopada-1 grudnia 2017 r.

za temat przewodni mieć będzie: Koniec i początek. Szczególne medyczne uwarunkowania opieki przedurodzeniowej oraz kończącego się życia.

    Inspiracją do jego sformułowania były toczące się na przestrzeni roku dyskusje w dwóch kwestiach granicznych: z jednej strony - sposobów godnego zakończenia życia, z drugiej zaś - wpływu zmiany ustawy o działalności leczniczej na prawa pacjentek w związku z opieką okołoporodową. W powiązaniu zaś z każdym z tych pól zainteresowań prawa medycznego znajdują się kwestie prawa do leczenia bólu, ustanowionego zmianą ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w sposób generalny i niezależny od sytuacji klinicznej.

    I. Dyskusja nad szczegółami prawa do umierania w spokoju i godności odżywa co jakiś czas w związku z nagłośnionymi wyrokami sądów zagranicznych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Rozstrzygane sprawy dotyczą zarówno dorosłych jak dzieci i pobudzają do refleksji nad odpowiednimi decyzjami w najlepiej pojętym interesie osób niekompetentnych oraz nad możliwościami ukształtowania własnej hipotetycznej sytuacji ze skutkiem na przyszłość.
    Pewne tematy powracają stale: zaprzestanie terapii daremnej, sztuczne podtrzymywanie funkcji życiowych, granice podawania środków uśmierzających, stosowanie sedacji paliatywnej oraz potrzeba sztucznego odżywiania i nawadniania.
    Z tymi problemami i pokrewnymi będziemy mierzyć się pierwszego dnia konferencji, w czwartek. 30 listopada, podczas panelu Medycyna końca życia.

W związku z tym zachęcamy Państwa do zgłaszania referatów w szczególności na następujące tematy ( z których poszczególne zagadnienia mogą też zostać wydzielone:

 • Prawa pacjenta zniedołężniałego lub niekompetentnego; godność w stanie zniedołężnienia.
 • Sedacja paliatywna.
 • Zakład opiekuńczo-leczniczy a hospicjum: wskazania do pobytu i rodzaj opieki leczniczej.
 • Finansowanie, organizacja i dostęp do opieki hospicyjnej.
 • Cele i sens terapii daremnej.
 • Terapia daremna a uporczywe podtrzymywanie życia
 • Łagodzenie cierpienia a prawo pacjenta do leczenia bólu (nie tylko w stanach terminalnych)

   Po wygłoszonych referatach zaplanowana jest interdyscyplinarna debata z udziałem lekarzy, bioetyków i prawników, Jak uregulować prawnie polskie advanced directives?

    II. Ponadto tego samego dnia przewidujemy drugi panel, zatytułowany Varia, dla którego punktem wyjścia będzie zgłoszony już z dużym wyprzedzeniem temat Wybudzenia śródoperacyjnego z perspektywy prawnej.
Do tego panelu można zgłaszać dowolne tematy kontrowersyjne i dyskusyjne, ale ze szczególnym uwzględnieniem:

 • aspektów medycznych i dowodowych niewczesnego wybudzenia ze znieczulenia;
 • postępowania z pacjentem w stanie pozabiegowych zaburzeń świadomości.

    III. Drugi dzień obrad, piątek 1 grudnia, zdominuje temat Medycyna narodzin.
    Zasadą Forum od pierwszego spotkania w 1999 r. i późniejszym zwyczajem było poddawanie pod dyskusję tematów aktualnych i trudnych. Takim jest w szczególności opieka okołoporodowa, której zagadnienia spychane są na margines jako sprawy tzw. kobiece, podczas gdy w istocie dotyczy przecież wszystkich członków populacji niezależnie od płci, tyle że w danym momencie niekompetentnych i niezdolnych do zadbania o własne interesy. Cały ciężar ich reprezentacji spada na matkę, zmuszoną stawić czoło niskiej przeciętnej kulturze sal porodowych i silniejszej niż gdzie indziej tendencji do traktowania paternalistycznego.
    W rezultacie rozmaitych akcji społecznych i lobbingu organizacji pacjenckich pewien zakres standardów opieki okołoporodowej przybrał kształt normatywny rozporządzeń. Po nowelizacji ustawy o działalności leczniczej rozporządzeniem mogą być regulowane jednak tylko standardy organizacyjne opieki zdrowotnej, co jest o tyle racjonalne, że wiedza medyczna nie powinna co do zasady stanowić materii aktu prawnego, jest bowiem od prawa niezależna i wciąż ulega zmianom. Z drugiej jednak strony standardy porodowe mają swą niepowtarzalną specyfikę polegającą na tym, że ześrodkowuje się w nich również kultura towarzyszenia narodzinom. Dlatego wciąż jeszcze obowiązujące rozporządzenia traktowane są przez organizacje pacjenckie jako zdobycz cywilizacyjna i efekt usilnych starań o poszanowanie godności rodzących. Natomiast planowane zastąpienie ich standardami organizacyjnymi oraz rekomendacjami niemających statusu aktu prawnego - jako odjęcie z trudem nabytych praw.
    Zależy nam zwłaszcza na prelegent(k)ach zdolnych skonfrontować ze stanem prawnym doświadczenia własne obserwacji uczestniczącej: pacjentek, położnych, pielęgniarek i lekarzy.
    W związku z tym zachęcamy do zgłaszania wystąpień w szczególności na następujące tematy (z których również poszczególne zagadnienia mogą zostać wyodrębnione):

 • Charakter prawny standardów okołoporodowych porodu fizjologicznego i patologicznego.
 • Prawo do leczenia bólu a dostępność znieczulenia porodowego.
 • Prawa kobiety rodzącej w standardach okołoporodowych.
 • Plan porodu - charakter prawny i moc wiążąca.
 • Prawa pacjentki w sprawie karmienia piersią: standardy okołoporodowe a „terror laktacyjny"
 • Kryteria zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki a dostęp do badań prenatalnych.
 • Diagnostyka prenatalna a odpowiedzialność za niewłaściwe prowadzenie porodu. (Chodzi o wpływ na odpowiedzialność strony medycznej prawidłowego ustalenia biometrii płodu oraz rozpoznania wad wrodzonych pociągających za sobą konieczność specjalnego zaplanowania opieki porodowej).
 • Leczenie płodu in utero - zagadnienia prawne.
 • Między kleszczami a cesarskim cięciem: zabiegowe rozwiązanie porodu - przegląd orzecznictwa.
 • Zabieg Kristellera w świetle aktualnych wskazań wiedzy medycznej i przesłanek odpowiedzialności prawnej.
 • Opieka nad pacjentką w warunkach niepowodzenia położniczego.
 • Odmowa szczepienia noworodka w planie porodu.

Na zakończenie panelu przewidziana jest również dyskusja.

Termin nadsyłania tematów wraz ze streszczeniami wystąpień upływa
15 października 2017
adres: sekretariat@blokoperacyjny.pl

Tegorocznemu Forum patronuje jak zwykle kwartalnik „Prawo i Medycyna." Istnieje możliwość publikacji najciekawszych referatów oraz głosów w dyskusji.


Dzień I 30 listopada 2017 r. (czwartek)
Sesja I (godz. 9.30 - 11.45)
Medycyna końca życia


9.45 - 10.10
Wprowadzenie
- prof. dr hab. Zbigniew Szawarski, Komitet Bioetyki PAN
10.10 - 10.30
O perspektywie prawa do dobrej śmierci w Polsce
- prof. dr hab. n. prawn. Teresa Dukiet-Nagórska, Uniwersytet Śląski
10.30 - 10.50
Propozycje przepisów wprowadzających instytucję pełnomocnika medycznego
- dr hab. n. med. Romuald Krajewski Profesor URZ, Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej, Komitet Bioetyki PAN
10.50 - 11.10
Uwarunkowanie niepodjęcia reanimacji pacjentów z ciężkim uszkodzeniem OUN
- prof. dr hab. n. med. Zbigniew Czernicki Warszawski Uniwersytet Medyczny
11.10 - 11.30
Sedacja paliatywna i terminalna analgezja a przestępstwo zabójstwa eutanatycznego
- dr Jacek Malczewski Uniwersytet Jagielloński
11.30 - 11.45
Prawo pacjenta do godnej śmierci wybrane problemy terapii daremnej
- dr Żaklina Skrenty radca prawny, Uniwersytet Zielonogórski

 

Przerwa na kawę (godz. 11.45 - 12.15)

 

Sesja II (godz. 12.15 - 14.35)
Jak uregulować prawnie polskie deklaracje antycypacyjne?
Interdyscyplinarna debata z udziałem lekarzy, bioetyków i prawników.

 

12.15 - 12.35
Prawa pacjenta zniedołężniałego lub niekompetentnego; godność w stanie zniedołężnienia
- SSR Magdalena Jardzewska
12.35 - 12.55
Prawne aspekty modyfikacji aktywności wszczepionych urządzeń do elektroterapii u pacjentów w schyłkowej fazie życia
- mgr Katarzyna Maria Zoń, Uniwersytet Wrocławski
12.55 - 13.15
Sztuczne podtrzymywanie funkcji życiowych kobiet ciężarnych w stanie śmierci mózgowej w prawie porównawczym
- dr Natalia Karczewska - Kamińska, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
13.15 - 13.35
Charakter i status sztucznego odżywiania i nawadniania na przykładach wybranych spraw z orzecznictwa
- dr hab. n. prawn. Maria Boratyńska Uniwersytet Warszawski, Komitet Bioetyki PAN
13.35 - 14.35
Debata podsumowująca: jak uregulować prawnie polskie deklaracje antycypacyjne?
Wprowadzenie do debaty - podstawy prawne dla deklaracji antycypacyjnych (pro futuro) w polskim prawie i orzecznictwie reasumpcja
- dr hab. n. prawn. Maria Boratyńska Uniwersytet Warszawski, Komitet Bioetyki PAN

 

Przerwa na obiad (godz. 14.35 - 15.15)

 

Sesja III (godz. 15.15 - 17.00)
Varia

 

15.15 - 15.35
Sytuacja kryzysowa na bloku operacyjnym czyli wybudzenie śródoperacyjne - aspekt prawny
- Aneta Naworska, radca prawny
15.35 - 15.55
Szczególna prawnokarna ochrona zawodów medycznych "jak" funkcjonariuszy publicznych (wokół postanowienia I KZP 24/15)
- dr hab. Adam Górski Profesor UJ, Uniwersytet Jagielloński
15.55 - 16.15
Perinatalna opieka paliatywna - "nowa" forma ochrony przed uporczywą terapią noworodków
- dr Emilia Sarnacka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
16.15 - 16.35
Przypadek Charliego Garda: wycofanie leczenia i dostęp do terapii innowacyjnej
- dr n. hum. Joanna Różyńska Uniwersytet Warszawski, Komitet Bioetyczny PAN
16.35 - 17.00
O zasadzie niedyrektywności w poradnictwie genetycznym poprzedzającym diagnostykę prenatalną
- dr Weronika Chańska, Uniwersytet Jagielloński

 

Dzień II 1 grudnia 2017 r. (piątek)
Sesja IV (godz. 9.30 - 11.40)
Medycyna narodzin

 

9.30 - 9.55
Charakter prawny standardów okołoporodowych wybrane zagadnienia
- dr hab. n. prawn. Maria Boratyńska Uniwersytet Warszawski, Komitet Bioetyki PAN
9.55 - 10.25
Między kleszczami a cesarskim cięciem: zabiegowe rozwiązanie porodu przegląd orzecznictwa
- adw. Gabriela Morawska-Stanecka, adw. Katarzyna Legień, Sekcja Prawa Medycznego przy ORA w Katowicach
10.25 - 10.45
Odpowiedzialność karna osoby zobowiązanej do opieki położniczo-ginekologicznej w okresie okołoporodowym za udzielanie świadczeń zdrowotnych niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną
- dr Ewa Plebanek Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
10.45 - 11.00
Sąd opiekuńczy a rodzicielskie decyzje okołoporodowe uwagi na tle sprawy z Białogardu
- dr hab. n. prawn. Beata Janiszewska, Uniwersytet Warszawski
11.00 - 11.20
Odpowiedzialność cywilna za niewłaściwe prowadzenie porodu
- dr Kinga Bączyk-Rozwadowska Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
11.20 - 11.40
Odpowiedzialność karna za błąd medyczny popełniony w zespołowym działaniu w praktyce ginekologicznej
- dr hab. n. praw. Rafał Kubiak Profesor UŁ, UM w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

 

Przerwa na kawę (godz. 11.40 - 12.00)

 

Sesja V (godz. 12.00 - 14.30)

 

12.00 - 12.20
Legalność zabiegu Kristellera w opinii lekarzy ginekologów, orzecznictwa SN i sądów powszechnych i poglądach doktryny
- dr hab. Olga Sitarz, mgr Jakub Hanc, Uniwersytet Śląski
12.20 - 12.40
Prawo do dysponowania łożyskiem i krwią pępowinową. Między nauką a życzeniami rodzącej
- dr Dorota Krekora - Zając, Uniwersytet Warszawski
12.40 - 13.00
Prawo do leczenia bólu a znieczulenie porodowe
- mgr Aleksandra Reszelska, Uniwersytet Warszawski
13.00 - 13.20
Cesarskie cięcie wykonane dla ratowania życia pacjentki niekompetentnej wskutek zaburzeń psychicznych - studium przypadku
- dr n. prawn. Jan Ciechorski,
13.20 - 13.40
Odmowa szczepienia noworodka w planie porodu
- dr Agata Wnukiewicz -Kozłowska, Uniwersytet Wrocławski
13.40 - 14.00
Poród indukowany z użyciem syntetycznej oksytocyny w świetle orzecznictwa sądowego
- dr Paweł Brzezicki, adwokat
14.00 - 14.30


Podsumowanie obrad i dyskusja

 

Prawa kobiet w kontekście standardów okołoporodowych - raport z monitoringu - Joanna Pietrusiewicz, Prezeska Fundacji „Rodzić po Ludzku"

 

Obiad (godz. 14.30- 15.00)


Opłaty
Opłata rejestracyjna dokonana:
- od 01 sierpnia do 30 września - 520 zł
- od 1 października do 31 października - 590 zł
- po 31 października - 660 zł

Cena zawiera podatek VAT.

Formularz rejestracyjny PDF>>>
Formularz rejestracyjny RTF>>>
Ulotka >>>

W przypadku udziału w sympozjum dwóch osób z tego samego ośrodka opłata rejestracyjna ulega obniżeniu o 50 zł. od osoby.

Opłata rejestracyjna zapewnia: udział w sympozjum, bufet kawowy w przerwie, obiad.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania sympozjum, z przyczyn od siebie niezależnych, najpóźniej na 14 dni roboczych przed terminem sympozjum.

Wszystkie opłaty należy przesłać do dnia 28 listopada 2017 r. na konto organizatora sympozjum zgodnie z wystawionym na podstawie zgłoszenia dokumentem proforma. W polu tytułem prosimy o wpisanie informacji: FORUM 2017 + imię i nazwisko uczestnika.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w sympozjum do 31.10.2017 roku zwracamy 50% wartości opłaty rejestracyjnej. W razie rezygnacji po 31.10.2017 roku nie przewidujemy zwrotów.

Ilość miejsc ograniczona, Uczestnicy będą rejestrowani według kolejności zgłoszeń.

 


Adres do korespondencji

Blok Operacyjny Sp. z o.o.
ul. Bysławska 82 pok. 102,
04-993 Warszawa,
tel. (022) 867-24-25
email: /


Dokumenty do pobrania:

Formularz rejestracyjny PDF>>>
Formularz rejestracyjny RTF>>>
Ulotka >>>

 


Patroni medialni:

/      /   /


XVIII Ogólnopolskie sympozjum - Blok operacyjny - organizacja i funkcjonowanie 2017
PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
XV Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne 2017
Procedury higieny w placówkach ochrony zdrowia